CONTROL DE PLAGUES

Solucions rpides, segures i efectives en l'eliminaci de plagues (rates, paneroles, trmits, coloms, corc...)

 Control de plagues
control de plagas contacte eliminacio plagues control de plagues control de plagues control de plagues
Home | EMPRESA | serveis | blog | Ibertest | Videoteca | Carnet DDD | Contacte
 Control de plagues

Control de plagues. Tractaments i eliminaci de plagues

Vost est aqu: Pgina d'iniciEmpresa → Carnet DDD

 
control de plagues
 

Carnet DDD

SI CONTRACTA UNA EMPRESA DE CONTROL DE PLAGUES HA DE SABER

Aplicador de nivel cualificado

Quan es contracta una empresa professional de control de plagues, vostè contracta un servei que ha d'adoptar les mesures més adequades per prevenir i/o controlar la plaga, i no es contracta de manera forçosa una aplicació de plaguicides.

La empresa ha d'estar inscrita en el Registre d'establiments i serveis plaguicides per a fer tractaments de desinsectació i desratització.

Només es poden utilitzar els plaguicides registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.

El personal que realitza les aplicacions ha de tenir per obligació el carnet d'aplicador de tractaments DDD, que facilita el Departament de Sanitat i Seguretat Social.

La persona responsable del tractament ha de tenir el carnet d'aplicador de nivell qualificat i el personal auxiliar del tractament, el carnet de nivell bàsic.

El responsable de l'aplicació ha d'informar prèviament del tractament que es durà a terme, incidint especialment del termini de seguretat que cal respectar, i de la necessitat de ventilar el local abans de tornar a utilitzar-lo.

Ha de rebre un document on s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:

  • Les dades de l'empresa que realitza el tractament (nom i nombre d'inscripció en el Registre)
  • Identificació de la superfície o del local que cal tractar.
  • Especificació de la plaga a tractar.
  • Plaguicides utilitzats: nom, nombre, número de registre i quantitat aplicada.
  • Tipus de tractament i tècnica d'aplicació del plaguicida.
  • Mesures de precaució i seguretat que s'han de prendre després de l'aplicació.
  • Termini de seguretat.
  • Dia i hora d'inici i finalització del tractament.
  • Nom i signatura del responsable tècnic i data d'expedició del seu carnet d'aplicador de nivell qualificat.